แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 509
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 531,757
   • ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
   • รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
   • ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562
   • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   • ขั้นตอนแสดงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อ่านทั้งหมด
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแก๊ส LPG โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและระงับอัคคีภัยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล บำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ถนนสายต่างๆ และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีคัดเลือก
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๐๒ นฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
 
   • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
   • ระเบียบกระทรวงการคลัง
View All
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY