Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 51
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 222,141
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน วันที่ 16 - 26 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
   • ขอเชิญชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
   • เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ *****ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2559 ทุกวัน**** ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ขอประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับเพิ่มเติม)
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ประชาคมอาเซียน ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านทั้งหมด
   • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 37 รายการ
   • ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยองค์การโทรศัพท์ (แยกขวาสุดซอย)
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ้างเหมาติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์และสวนหย่อม
   • แจ้งส่งมอบงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอยข้างกุฎชี
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปรับปรุงกำแพงกันดินและก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองเจดีย์บูชา(เข้าชลประทาน)
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   • สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
 
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY