แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 285
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 252,638
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
   • ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าที่ตั้งวางสิ่งของบนทางสาธารณะ เข้าร่วมประชุม วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
   • ขอเชิญชวนร้วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว
   • รายงานแสดงผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ 2560 (งวด 1ต.ค.59 -31 มี.ค.60)
   • ขอประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ขอแจ้งเตือนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560
อ่านทั้งหมด
   • ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงทางเดินเท้าถนนเทศบาล 1
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณเลียบคลองเจดีย์บูชา หมู่ 3 ตำบลบางกระเบา
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคการศึกษา 1/2560
   • ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ
   • ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคการศึกษาที่1/2560
   • ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้งสะท้อน
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางหลวง 3094 (ซอยดงตาล)
   • ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีต บริเวณทางหลวง 3094 ซอยสาธารณประโยชน์ หมู่ 2 ตำบลท่าตำหนัก
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนทางหลวง 3094
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
 
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY