Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 28
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 188,342
   • ขอเชิญคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนพิการ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ศาลอาม่า(ตลาดท่านา)
   • ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับที่ 2)
   • ประการายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 20 เมษายน 2559
   • ขอเขิญรวมอนุรักษ์ประเพณีงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 12 เมษายน 2559
   • ขอเชิญเขาร่วมโครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562)
อ่านทั้งหมด
   • ประกาศตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยสาธารณประโยชน์ (ข้างโรงงานฟาร์อีสท์)
   • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 29 รายการ
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอยข้างกุฎชี
   • ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณซอยองค์การโทรศัพท์ (แยกขวาสุดซอย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยองค์การโทรศัพท์
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ฯ บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอยข้างกุฎชี
   • *****ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีต บริเวณซอยองค์การโทรศัพท์ (แยกขวาสุดซอย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์*****
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีตฯ บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอยข้างกุฎชี
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
 
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY