คำถาม :

ท่านพึงพอใจในการให้บริการประชาชนเพียงใด

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ส่งคำตอบของคุณ