ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านพึงพอใจในการให้บริการประชาชนเพียงใด