แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 484
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 999,866
 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

เทศบาลตำบลนครชัยศรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18   กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติกฤษฎีกาเล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เป็นผลให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลนครชัยศรี ตั้งอยู่เลขที่ 2  หมู่ที่ 1 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครปฐม ประมาณ  12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร (ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) ประมาณ 41 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 4.54 ตารางกิโลเมตร

เขตการปกครอง ประกอบด้วย
-  หมู่ที่  1,  หมู่ที่ 2 (บางส่วน) ตำบลนครชัยศรี
-  หมู่ที่  2  (บางส่วน),  หมู่  3 ตำบลบางกระเบา
-  หมู่ที่  1,  หมู่ที่  2  ตำบลวัดแค
-  หมู่ที่  1  (บางส่วน)  ตำบลบางแก้ว
-  หมู่ที่  2,  หมู่ที่  3  (บางส่วน)  ตำบลท่าตำหนัก

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
-  ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
-  ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก
-  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนักและองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านคือ แม่น้ำท่าจีน และมีคลองต่าง ๆ เชื่อมโยงกัน ประกอบด้วยคลองเจดีย์บูชา และคลองบางแก้ว 
 
การคมนาคม
การคมนาคมสามารถไปมาได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งทางน้ำใช้แม่น้ำท่าจีน สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลต่าง ๆ แต่ปัจจุบันการคมนาคมทางน้ำลดความสำคัญลง การคมนาคมทางบกมีสะพานรวมเมฆเชื่อมพื้นที่เขตเทศบาลข้ามแม่น้ำท่าจีนกับตำบลไทยาวาส ผ่านไปยังอำเภอพุทธมณฑล    ถนนสายสำคัญที่ติดต่อระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล หรือหมู่บ้าน คือ
- ถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4  ผ่านตำบลบางแก้วและตำบลท่าตำหนัก
- ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3094 แยกจากถนนเพชรเกษมที่หมู่1 ตำบลนครชัยศรี ผ่านที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3235 แยกจากถนนสาย 3094 ที่หมู่ 1 ตำบลนครชัยศรี  ผ่านตำบลบางกระเบา
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3233 แยกจากถนนสาย 3094 ผ่านตำบลนครชัยศรีและตำบลวัดแค

การพาณิชยกรรมและบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม
-  ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง
-  สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน 2 แห่ง
-  ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง
-  ร้านค้าทั่วไป จำนวน 250 ร้าน
-  สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน  55 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ
-  โรงแรม จำนวน 3 แห่ง
-  หอพัก จำนวน 8 แห่ง
-  ธนาคาร จำนวน 11 แห่ง

 
การอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมีผู้ใช้แรงงานประมาณ 10,000 คน มีโรงงานจำนวน 11 โรง คือ
1. โรงงานสุรา จำนวน 2 โรง
2. โรงงานน้ำมันเมนทอล จำนวน 1 โรง
3. โรงงานเซรามิค จำนวน 2 โรง
4. โรงงานทำขวดพลาสติก จำนวน 2 โรง
5. โรงงานทอผ้า(ฟาร์อิสต์) จำนวน  1 โรง
6. โรงสี จำนวน 1 โรง
7. โรงน้ำแข็ง จำนวน  1 โรง
8. โรงงานทำเครื่องปั้นดินเผา จำนวน 1 โรง

การไฟฟ้า
มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี จำนวน 1 แห่ง

การสื่อสาร
- มีบริษัท ทศท. จำกัด(มหาชน) สาขานครชัยศรี จำนวน 1 แห่ง
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
- ระบบเสียงตามสาย ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ 70 ของพื้นที่

ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
- ค้าขาย และบริการ
- รับราชการและทำงานห้างร้าน,บริษัท
- ทำงานในโรงงานต่างๆ

การเกษตรกรรม
ในเขตเทศบาลปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่การเกษตรเหลือน้อย
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ส้มโอ ฝรั่ง และมะพร้าวน้ำหอม เลี้ยงปลา ทำนา

การท่องเที่ยว
เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงเขตเทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยวและตลาดน้ำหลายแห่ง และในเขตเทศบาลมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายผลไม้เป็นจำนวนมาก  นักท่องเที่ยวจะแวะมารับประทานอาหาร ซื้อผลไม้และของฝากต่าง ๆ ประมาณเดือนละ 7,500 คน ทำให้มีรายได้หมุนเวียนจากนักท่องเที่ยว   ประมาณ 1,875,000 บาท/เดือน

ชุมชน
ชุมชนในเขตการปกครอง จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนตลาดท่านา
2. ชุมชน หมู่ 2 นครชัยศรี
3. ชุมชนวัดแค
4. ชุมชนต้นสน
5. ชุมชน หมู่ 2 บางกระเบา
6. ชุมชน หมู่ 3 บางกระเบา
7. ชุมชน หมู่ 2 ท่าตำหนัก
8. ชุมชน หมู่ 3 ท่าตำหนัก
9. ชุมชนกษมเพชร
จำนวนบ้านเรือนทั้งสิ้น 4,232 หลังคาเรือน ประชากรทั้งสิ้น 8,229 คน

 


Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY