แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 444
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 977,509
 พ.ร.บ.การสาธารณสุข
________________________________________________________________________________

ข้อแนะนำในการติดต่อราชการ
การขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2553 การขอให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลและเรื่องอื่นๆ

การขอดูดสิ่งปฏิกูลจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
1. มายื่นคำร้องใช้บริการดูดสิ่งปฏิกูลที่กองสาธารณสุขในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องดูดสิ่งปฏิกูลและแจ้งพนักงานไปยังบ้านของท่านทันที
3. ค่าบริการดูดสิ่งปฏิกูลครั้งละ 250 บาท
4. เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จให้ท่านหากท่านต้องการใบเสร็จให้มารับที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทันที

การขอจำหน่ายอาหารและสะสมอาหารท่านต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ท่านต้องนำหลักฐานมาดำเนินการที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดังนี้

สำหรับรายเก่าให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้นำใบอนุญาตที่หมดอายุมายื่นคำร้องขอใบอนุญาตฉบับใหม่
2. ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ จำนวน 1 ฉบับ
3. ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ประกอบการอาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารตามสั่ง)
5. นำเอกสารตั้งแต่ 1-4  มายื่นขออนุญาตที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดลงหรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรศัพท์มายังที่ 034-331278 ต่อ 109 ในวัน/เวลาราชการ

สำหรับรายใหม่
หากมีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารขอให้ท่านมายื่นขอใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. นำเอกสาร 1,2,3 มายื่นขออนุญาตที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามวัน/เวลาราชการ
หมายเหตุ 
หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

การเรียกเก็บค่าขยะมูลฝอยเป็นรายเดือนสำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.มายื่นใบคำร้องขอใช้บริการเก็บขนขยะที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยให้แจ้ง ชื่อ-สกุล อายุและที่อยู่และรายละเอียดที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.จะต้องเสียค่าเก็บขนขยะสำหรับบ้านเรือนที่อาศัยอยู่เป็นเงินจำนวนเดือนละ 30 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บที่บ้านเรือนของท่านพร้อมฉีกใบเสร็จให้ทันที
3.สำหรับโรงแรม,ร้านอาหาร,ห้องเช่า,โรงงานอุตสาหกรรม อื่นๆ ที่ไม่ใช่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะต้องตรวจสอบดูปริมาณของขยะที่ต้องให้เทศบาลฯเก็บขนแต่ทั้งนี้จะเก็บค่าบริการตามที่เทศบัญญัติกำหนดไว้ขอใบอนุญาตสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งได้แก่
1.กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
2.กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
3.กิจการเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ำดื่ม
4.กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
5.กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
6.กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่
7.กิจการเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
8.กิจการเกี่ยวกับไม้
9.กิจการเกี่ยวกับการบริการ
10.กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
11.กิจการเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
12.กิจการเกี่ยวกับปริโตเลียมสารเคมี
13.กิจการอื่นๆ ได้แก่ การถ่ายเอกสาร,การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,การพิมพ์หนังสือโดยใช้เครื่องจักร,การสะสมวัสดุหรือสิ่งของที่ชำรุด,การล้างขวดฯลฯ

หากท่านประกอบกิจการดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งมี 13 กิจการหรือกิจการหนึ่งซึ่งต้องมาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น นายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กำหนดไว้ดังนั้นก่อนที่ท่านจะดำเนินกิจการต่างๆ นั้นขอให้ท่านมายื่นขออนุญาตกิจการดังกล่าวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งนำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย 

หมายเหตุ หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้องชำระค่าปรับอีกร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

การจัดตั้งตลาด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
มายื่นคำร้องขอใบอนุญาตในการจัดตั้งตลาดที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในวัน/เวลาราชการตั้งแต่ 08.30-16.30 น.โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาก่อสร้างอาคารตลาด จำนวน 1 ฉบับ

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในวัน/เวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น.โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

การจัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
ประเภทการบริการ
 
ขั้นตอนและระยะเวลาเดิม

 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ปรับลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา(นาที) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
(นาที)
การออกใบอนุญาตเรื่องการจัดตั้งตลาด
การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
การขออนุญาตจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การจำกัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
-
-
-
 
-
 
15
15
15
 
1.10 นาที
เอกสารพร้อม
เอกสารพร้อม
เอกสารพร้อม
 
เอกสารพร้อม
5
10
10
 
36 นาที

 

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY