แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 917
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,000,299
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนครชัยศรี
“ นครชัยศรีเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมสวยงาม”

เป้าประสงค์
1. การพัฒนาส่งเสริม  การศึกษา  ทำนุบำรุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  การกีฬา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  อยู่อย่างพอเพียง  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
3. การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์  สร้างรายได้กับท้องถิ่น
4. การจัดการด้านสาธารณสุข  สวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
7. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทั่วถึง  มีมาตรฐาน


 

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY