แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 34
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 312
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 435,806
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนครชัยศรี
“ พัฒนาคุณภาพบุคลากรและบริการ   เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจเทศบาลตำบลนครชัยศรี
1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามผังเมือง
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพ การค้าขาย และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การบริการสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส อย่างเท่าเทียม
4. จัดให้มีการพัฒนาการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. จัดให้มีการบำรุงรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


 

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY