หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ (ลุงฮี้) หมู่ ๓ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม8 ตุลาคม 2564
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๘/๒ (ข้างดับเพลิง) หมู่ ๓ ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม8 ตุลาคม 2564
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน8 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน
ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559